آمار کلی

کد ملی: 093923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الومینیوم شیشه تهران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/16 تا کنون