آمار کلی

کد ملی: 567897XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات زیارتی عاشقان حرمین شریفین تبریز عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/01 تا کنون