آمار کلی

کد ملی: 383001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تندیس سبز سنندج بازرس علی البدل خارج شده 1394/09/22 تا 1395/09/27