آمار کلی

کد ملی: 432444XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ریوف طعم آسیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/21 تا کنون