آمار کلی

کد ملی: 264951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن نیروی دریایی بندر انزلی فاز دوم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/10/01 تا 1396/09/13