آمار کلی

کد ملی: 068242XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع صنعت پویش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/13 تا کنون