آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشگاه زبان شقایق اسدآباد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1388/12/16 تا کنون