آمار کلی

کد ملی: 527953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاراد نیروی دنا بازرس اصلی خارج شده 1395/05/14 تا 1395/10/07