آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدن جویان سنگاب منطقه آزاد ماکو عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/21 تا 1397/05/30