آمار کلی

کد ملی: 121946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طاها پدیده بین الملل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/04/04 تا کنون