آمار کلی

کد ملی: 006983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایان صنعت آتیلا بازرس اصلی فعال 1392/12/24 تا کنون