آمار کلی

کد ملی: 472072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاراکس تجارت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/01/25 تا کنون