آمار کلی

کد ملی: 339136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امین ترابر کرج عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/01 تا 1395/11/23