آمار کلی

کد ملی: 258096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهپویان متخصصین جوان صنعت عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/30 تا کنون