آمار کلی

کد ملی: 303111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارتباطات فنی خدماتی آینده ساز جیرفت بازرس علی البدل فعال 1393/08/14 تا کنون