آمار کلی

کد ملی: 552964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میر هاشم میگوی میناب بازرس علی البدل فعال 1397/07/18 تا کنون