آمار کلی

کد ملی: 005689XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فر هست صنعت کاویان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/26 تا کنون