آمار کلی

کد ملی: 005029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گسترش ساخت سازه مدیرعامل خارج شده 1394/04/06 تا 1396/04/03