آمار کلی

کد ملی: 005194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کندوی دانش پارسیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/06 تا 1396/11/03