آمار کلی

کد ملی: 311084XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی ره ریز کرمان بازرس اصلی فعال 1392/02/25 تا کنون