آمار کلی

کد ملی: 005110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسین لیان پیشرو عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/07/29 تا کنون