آمار کلی

کد ملی: 396071XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش زرین ساینا زاگرس غرب مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون
تولید کنندگان فرش دست باف صنایع روستایی شهرستان نهاوند عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/10 تا 1398/12/07
کلبه گلابتون غرب نهاوند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/14 تا 1397/07/01