آمار کلی

کد ملی: 175070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی عدالت گستران ویرا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/25 تا کنون
آرمان صنعت مهام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/22 تا کنون
خدمات اصلاح و تربیت شمس سفیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/23 تا کنون