آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
3300 تامین نیاز گردشگری گل پونه میش خاص بازرس اصلی فعال 1390/02/28 تا کنون