آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آفرینش های هنری معلولان آوا بازرس اصلی خارج شده 1389/01/18 تا 1391/02/02