آمار کلی

کد ملی: 350027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویشگران فارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/16 تا کنون