آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/08/22 تا 1391/03/23