آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان شرکت ارسطو عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1382/01/17 تا 1384/04/25