آمار کلی

کد ملی: 088901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارتباط نیرو مشترک قاینات رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/11 تا کنون