آمار کلی

کد ملی: 003889XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پزشکان مهرافرین عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/01/26 تا 1395/01/30