آمار کلی

کد ملی: 128284XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت گلزار صنعت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/12 تا کنون