آمار کلی

کد ملی: 007993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی تزیین کاران پگاه بازرس علی البدل فعال 1390/10/22 تا کنون
خدماتی تزیین کاران پگاه بازرس علی البدل خارج شده 1389/11/24 تا 1392/12/26