آمار کلی

کد ملی: 007297XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه دانش ماندگار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون
مهندسان مشاور کارا فن مارین خاورمیانه بازرس علی البدل خارج شده 1393/09/06 تا 1397/02/02
بازرسی فناوری های پیشرفته ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1390/07/12 تا کنون