آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نامه و اساسنامه مدیرعامل و منشی هییت مدیره خارج شده 1386/02/16 تا 1386/02/22