آمار کلی

کد ملی: 065283XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری زاهدان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/20 تا کنون