آمار کلی

کد ملی: 481947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکتهای رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون
حمل و نقل گیتی ران ایذه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/27 تا کنون