آمار کلی

کد ملی: 137886XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلان طرح ارس عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/10 تا کنون
کاوشگر سازه عتیق عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/06 تا کنون