آمار کلی

کد ملی: 222898XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر سبز جاوید نور عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/23 تا کنون