آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی میگوی چهار بهار رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/04/02 تا 1397/11/09