آمار کلی

کد ملی: 571972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمان پخش غروب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/07/07 تا 1392/07/10