آمار کلی

کد ملی: 042021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تبادل مهر آراز رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/09/07 تا کنون