آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی شماره یکصد و پنجاه و سه شهرستان کارون بازرس اصلی فعال 1397/02/03 تا کنون