آمار کلی

کد ملی: 612968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن یگان چهارصد و بیست ودو پل شناوراهواز عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/12/14 تا کنون