آمار کلی

کد ملی: 008299XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو آفرینان پشتوانه تجارت پویا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/19 تا کنون