آمار کلی

کد ملی: 203185XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مسافربری شهرام سیر قابوس عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/07 تا کنون