آمار کلی

کد ملی: 146170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح خاک و پی پایدار آرسا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/25 تا کنون
خاک پی آزما نو اندیش عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/30 تا کنون
مشاوران ساز و خاک آرتاویل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/12 تا کنون