آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو آبزیان کارون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/02/29 تا 1395/02/26