آمار کلی

کد ملی: 199065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده ارتباطات رهیافت سامان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/27 تا کنون