آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و منابع طبیعی طراحان مدیریت جامع زرند عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/27 تا کنون