آمار کلی

کد ملی: 206268XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش آفرینان جهان بخش پارسی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/04 تا کنون